Support

Frågor & svar

Många frågor kan uppstå både före, under och efter man ska göra en radonmätning. Här har vi samlat alla de vanligaste av era frågor. Hittar ni inte det svar ni söker? Kontakta oss så hjälper vi er.

Radon inomhus

Nej, men vår partner som gör analysen är det. Den analysteknik de använder är avancerad och deras metoder är ackrediterade av SWEDAC. Detta ger en mycket säker radonmätning. Noggrannheten kontrolleras regelbundet genom kalibreringsmätningar vid Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Vi rekommenderar alltid långtidsmätning i första hand om man har tid till det. Mätningen kan ge årsmedelvärde, är godkänd av myndigheter och kan användas för att ansöka om bidrag för eventuell radonsanering.

Korttidsmätning är en rådgivande mätning som ger en indikation på radongashalterna. Mättiden är minst 7 dygn och mätningen kan göras åtet om. Eftersom mättiden är kortare blir mätningen mindre tillförlitlig jämfört med långtidsmätningen. Det är därför bra att mäta längre om man kan, längre mättid ger säkrare värden. Årsmedelvärde anges ej på dessa mätningar på grund av den korta mättiden. (Mäter man enligt direktiven för långtidsmätning kan dock årsmedelvärde ges även på denna produkt.)

Ett par dagar efter att du beställ detektorerna från oss så kommer detektorer hem i brevlådan. Läs igenom instruktionerna som följer. När du öppnar silver påsen så startar mätningen. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades.

Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med bostadsrum. Om bostaden har ett våningsplan placeras två radondetektorer ut i två olika bostadsrum. Består bostaden av två eller fler våningsplan placeras en radondetektor på varje plan.

Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.

Mätningarna ska utföras under eldningssäsongen som pågår mellan den 1 oktober och den 30 april under en period av minst 60 dygn.

Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Detektorerna är mycket tåliga, lägg de tillsammans i en påse innan placering i kuvert eller kartong. Skulle en försändelse skadas är de mindre risk att en detektor försvinner.

Har du detektorer från många lägenheter, lägg att i en stor påse och sedan i kartong så tar vi hand om det. Ni behöver inte lägga tillbaka dom i den silvriga påsen, vänligen sortera dom som metall.

Rensa gärna detektorerna från snören och diverse innan ni skickar de till oss. De kommer underlätta i vår hantering när de kommer tillbaka.

Radon är en ädelgas. Ädelgaser är kemiskt inerta, vilket gör det svårt att hålla radon borta. Därför är det viktigare att skicka in detektorerna fort till oss än hur du packar dem. 

Vid retur av detektorer för analys till oss behövs ingen speciell paketering av detektorerna. Viktigt att ni skickar tillbaka dom till oss direkt efter avslutad mätning.

Placera dem i valfri kartong, vadderat kuvert eller kuvert av tjockare modell. Har ni original emballaget kvar går det bra att återanvända. Vänligen rensa bort snören mm från detektorerna innan retur. Silver påsen som de låg i vid leverans sorterar ni som metall. 

Använd returportolappen/fraktsedeln som medföljde i paketet.

Informationen om din mätning registrerar ni i vår kundportal, https://radonkund.eurofins.se/sv-se/  Observera att utan er mätdata kan vi inte upprätta en rapport på er mätning så det är viktigt att ni fyller i den.

Retur av försändelser till oss skickas till:

Brev (1-10 detektorer):
Eurofins AB
Box 63
971 03 LULEÅ

Företagspaket (Vid större försändelser)
Eurofins AB
Robertsviksgatan 6a
97241 LULEÅ

Långtidsmätning (kan ge årsmedelvärde, godkänd av myndigheter för att söka Radonbidraget) skall pågå minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).

Korttidsmätning (endast rådgivande mätning, ej godkänd av myndigheter) ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden). Korttidsmätningar kan du göra året runt.

Jovisst kan det det!

De högsta radonhalterna i hus orsakas av radon som tränger upp från marken. När det är undertryck i huset kan markradonet sugas in i huset; undertryck skapas bland annat när temperaturen är högre inomhus än utomhus, vilket anses vara fallet under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).

Markradonet kan komma från den naturliga marken eller från fyllnadsmaterial under huset. Det kan följa med luft som kommer in via sprickor och/eller hål i bottenplatta eller källarväggar. Hus med torpargrund (krypgrund) kan vid vissa väderförhållanden få mycket höga radonhalter på grund av inläckage av luft från utrymmet under huset.

Du bör tänka på att vid renoveringar kan radonhalten i huset förändras. Ny ventilation eller byte av fönster kan påverka halten. Med åren kan också små sprickor i husgrunden bildas där radon kan tränga in från marken. Längre än 10 år bör man inte vänta tills man mäter igen.

Om du registrerat din mätning digitalt hittar du din rapport i kundportalen.  https://radonkund.eurofins.se

Företagskunder vänligen klicka på fliken rapporter. Välj valfritt sökfält och sök för att få fram din rapport.

Privatkunder ser en lång rad med information direkt ni kommer in i kundportalen. Klicka på den gröna bocken för att få fram rapporten.

Om du ej registrerat dina mätuppgifter digitalt skickas rapporten brevledes till den adress som angivits oss vid beställningstillfället.

Vi presenterar alltid en radongashalt för varje detektor, halten ser ni längst ut på raden där nummer på detektor, rumstyp samt datum står presenterat. Om långtidsmätning gjorts och direktiven för att erhålla årsmdelvärde uppfyllts finns även årsmedelvärde presenterat på rapporten. Det finns i rutan för årsmedelvärde på rapporten. Om årsmedelvärde ej angivits, finns en anmärkning på rapporten om varför årsmedelvärdet uteblivit.

Gränsvärdet för radon är 200Bq/m3. Vid förhöjda halter bör ni vidta åtgärder, detta rekommenderas då det blir en ökad risk för lungcancer av förhöjda halter av radon.

Årsmedelvärde anges endast till året runt boenden. Detta finns angivet i Strålsäkehetsmyndigehtens metodbeskrivning för radonmätningar i bostäder som vi följer.  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/matning-av-radon-i-bostader–metodbeskrivning/

Gränsvärdet för radon i bostäder är 200 Bq/m3.

Vid förhöjda värden bör ni vidta åtgärder, detta rekommenderas då det blir en ökad risk för lungcancer av förhöjda halter av radon.

Steg 1. Genomför en långtidsmätning av radon med ackrediterat laboratorium. Mät enligt direktiven för att erhålla årsmedelvärde på din mätning.

Steg 2. Gör en radonbesiktning av er fastighet för att ta reda på orsaken till de förhöjda värdena.  På svensk radonförenings hemsida finns en förteckning över konsulter/firmor som utför radonbesiktningar och åtgärder https://www.svenskradonforening.se/hitta-foeretag-foer-dina-behov/

Steg 3. Om ni har fått ett årsmedelvärde med halter över 200Bq/m3 kan ni ansöka om bidrag för radonsanering. Ansökan om bidrag görs hos Länsstyrelsen i din kommun.

Steg 4: Vidta åtgärder

Steg 5: Genomför en ny långtidsmätning för att kontrollera radongashalten efter utförd åtgärd.

Radonbidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Radonbidraget kan även kombineras med ROT-avdraget. Läs mer på Boverket.

Radon bildas naturligt i marken och tränger upp genom markytan. Vanligtvis späds radongasen snabbt ut i atmosfären och utgör då ingen hälsofara. Men när radon tränger in i instängda utrymmen så som bostäder eller gruvor kan radonhalterna bli höga och utgöra hälsorisker för de som vistas där.

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Den förekommer i större eller mindre mängd i marken, så kallad markradon, vilket är den vanligaste orsaken till radonproblem i inomhusluft. Radon kan också komma från byggnadsmaterial, i Sverige är blåbetong det byggnadsmaterial som orsakar problem. Den användes som byggnadsmaterial mellan åren 1929 till 1975 och innehåller alunskiffer. Blåbetongen kan vara högstrålande eller lågstrålande beroende på var skiffern bröts.

Hur stora hälsoriskerna är beror på exponeringen dvs. på radonhalten och den tid man utsätts för den halten, dessutom är kombinationen långvarig exponering av radon och tobaksrök extra riskfylld. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att cirka 500 personer i Sverige varje år dör av cancer i lungor orsakat av radon. Den genomsnittliga risken för oss svenskar är alltså större än risken för att omkomma i trafiken.

Risken att drabbas ökar med förhöjd exponering av radon. Strålskyddslagen från 2018 specificerar referensvärdet för radon till 200 Bq/m³. Referensvärdet är inget gränsvärde, utan kommuners miljökontor kan ställa högre eller lägre krav beroende på lokala förutsättningar. Eftersom radon varken luktar eller syns krävs mätning för att upptäcka gasen, mätningar som Eurofins Radon utför.

Radon i mark

Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark som ska byggas avger mycket markradon, eftersom man då kan göra förebyggande åtgärder redan i byggstadiet. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov. 

En radonmätning i marken görs innan man börjat schakta.

Tyvärr så går det inte att mäta radon i marken om man kommer ner till grundvattnet.

Vattnet kommer att förhindra mätningen, samtidigt som radonet är löst i vattnet. På grund av detta så blir mätningen meningslös.

4-5 dagar. Längre mättid förbättrar inte mätningen. Det viktiga är att skicka in detektorn snabbt efter avslutat mätning.

Om du kommer ner till fast berg, kan det fortfarande finnas radon som kan ta sig in i framtida byggnad. Dock kan man inte mäta radonet direkt, utan man får mäta radium med hjälp av gammaspektrometer. 

Tjäle är en effektiv luft barriär och därför är det ingen ide att mäta där tjäle råder. Radon i mark bör man mäta under vegationsperioden.