Så här går det till

Vad ska mätas?

Radonmätning i Villa, Par- och Radhus

Att kontrollera den luft vi andas varje dag borde vara självklart för alla. Gränsvärdet för radon i bostaden ska inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

Så här går det till:

 • Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med bostadsrum. Om bostaden har ett våningsplan placeras två radondetektorer ut i två olika bostadsrum. Består bostaden av två eller fler våningsplan placeras en radondetektor på varje plan.
 • Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.
 • Radonmätning i fritidshus ger inget årsmedelvärde men visar en halt för varje radondetektor och har samma tillförlitlighet som en radonmätning i villa.
 • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.
 • Observera att om du inte är avtalskund så behöver du lägga en order per bostad.

Långtidsmätning

En långtidsmätning är tillförlitlig och är årsmedelvärdesberättigande. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4. Den ger dig svar på vilka radonhalter som finns i bostaden/lokalen. Det är också den metod som Strålsäkerhets-myndigheten rekommenderar.

En långtidsmätning ska utföras med minst en detektor per våningsplan och alltid minst två stycken. De ska placeras i inredda rum (exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga). Våtrum som toalett eller tvättstuga räknas inte som bostadsrum.

Korttidsmätning

En rådgivande korttidsmätning som behandlas med expressfart. Du måste mäta i minst 7 dagar och mätningen kan göras alla tider under året. Ditt analyssvar har du sedan inom 2 dagar. Denna mätning kan utföras om tiden är knapp eller som snabbkontroll för att ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt. Korttidsmätningen kan göras året runt, även om halterna troligtvis blir lägre på sommaren. Om du mäter kort tid så får du en bra indikation på om halterna är höga eller låga.

Radonmätning Lägenhet, Flerbostadshus

Att kontrollera den luft vi andas varje dag borde vara självklart för alla. Gränsvärdet för radon i bostaden ska inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

Så här går det till:

 • Mätningen ska utföras med minst två radondetektorer per lägenhet oavsett dess storlek.
 • Mätningar ska göras i samtliga lägenheter med markkontakt dvs. alla lägenheter som ligger direkt på betongplatta eller ovanför krypgrund. Man bör också mäta i alla portuppgångar och våningsplan.
 • Utöver dessa ska minst 20 procent av lägenheterna i varje huskropp och minst en lägenhet per plan mätas. Det är bra att planera för 30% av lägenheterna, då detektorer ibland städas bort av lägenhetsinnehavarna eller försvinner på annat sätt.
 • Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt.
 • Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum eller vardagsrum. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.
 • Om lägenheten består av ett våningsplan placeras två spårfilmsdetektorer ut i två olika bostadsrum. Finns endast ett bostadsrum placeras båda detektorerna i det rummet. Består lägenheten istället av två eller fler våningsplan med bostadsrum placeras en detektor på varje plan.
 • Mätningarna ska utföras under eldningssäsongen som pågår mellan den 1 oktober och den 30 april under en period av minst 60 dygn.
 • Mät inte i pannrum, soprum, etc där folk inte vistas stadigvarande.
 • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Långtidsmätning

En långtidsmätning är tillförlitlig och är årsmedelvärdesberättigande. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4. Den ger dig svar på vilka radonhalter som finns i bostaden/lokalen. Det är också den metod som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar.

En långtidsmätning ska utföras med minst en detektor per våningsplan och alltid minst två stycken. De ska placeras i inredda rum (exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga). Våtrum som toalett eller tvättstuga räknas inte som bostadsrum.

Korttidsmätning

En rådgivande korttidsmätning som behandlas med expressfart. Du måste mäta i minst 7 dagar och mätningen kan göras alla tider under året. Ditt analyssvar har du sedan inom några dagar. Denna mätning kan utföras om tiden är knapp eller som snabbkontroll för att ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt. Korttidsmätningen kan göras året runt, även om halterna troligtvis blir lägre på sommaren. Om du mäter kort tid så får du en bra indikation på om halterna är höga eller låga.

Radonmätning Arbetsplats

Hemmamiljön är självklart mycket viktig. Men det är även miljön på jobbet! Gränsvärdet för radon på en arbetsplats får inte överstiga 200 Bq/m3 luft och det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida om Arbete med joniserande strålning. Vi rekommenderar att ni mäter enligt IRMA’s metodbeskrivning. IRMA’s metodbeskrvning är striktare än den nyvarande metodbeskrvningen som Strålskyddsmyndigheten förespråkar, men ligger nära den nya metodbeskrviningen som är på remiss från strålskyddsmyndigheten. Genom att följa IRMA’s metodbeskrvning, uppfyller ni både den nuvarande och kommande metodbeskrivningen från Strålskyddsmyndigheten. Om ni vill ha mer information om SSM’s metodbeskrvning för radonmätning på arbetsplatser så läs gärna Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

Så här går det till:

 • Mätning ska ske i varje separat byggnad
 • Fastigheter med markkontakt eller med källarplan där personer vistas mer än tillfälligt ska minst 1 radondetektor placeras i var femte lokal.
 • I våningsplan ovan mark ska minst 2 detektor placeras på varje plan med fasta arbetsplatser och minst 1 detektor för varje 200 m2.
 • Mät alltid i personalutrymmen och andra lokaler där personal vistas ofta.
 • Placeringen av detektorn kan vara avgörande för resultatet. Detektorn ska inte flyttas under mättiden. Placera gärna detektorn där det är möjligt mitt i rummet.
 • Mät inte i rum där man inte vistas stadigvarande, t.ex. pannrum, ventilationsrum, förråd.
 • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Orienterande mätning

En Orienterande mätning är en ackrediterad långtidsmätnings. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4. Den ger dig svar på vilka radonhalter som finns i arbetslokalerna. Det är också den metod som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar.

En långtidsmätning ska utföras med minst en detektor per våningsplan samt 1 per 200 m2. De ska placeras i permanenta arbetsplatser eller där personal vistas stadigvarande. Prioritera rum där man vistas mycket.

Uppföljande mätning

Uppföljande mätningen är en ackrediterad korttidsmätning som används om den orienterande mätningen har visat halter över det hygieniska gränsvärdet. Uppföljande mätning görs minst 10 dygn (8 dygn arbetstid). Har man haft tidsinställd ventilation, mäter man med forcerad ventilation under mättiden.

Radonmätning Mark

Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov.

 • Detektorer beställer du enkelt av oss. Bruksanvisning och protokoll följer med.
 • För enskild bostad, exempelvis villa, rekommenderar vi tre detektorer. Är geologin likartad på tomten räcker det med två detektorer. För övrig mark rekommenderar vi en detektor per 500m2.
 • Borra eller gräv ned detektorn på cirka en meters djup.
 • Efter 4-5 dagar skickar du tillbaka detektorerna för analys.
 • Senast dagen efter att detektorerna kommit till oss är analysen klar.
 • Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas.