Bra att veta om radon

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. För att veta om du och din familj är utsatta för radon, så behöver du mäta. Det finns en rad olika rikt- och gränsvärden för radonhalter i svenska bostäder och på arbetsplatser. Dessa är fastställda i den nationella handlingsplanen av bland annat Strålskyddsmyndigheten, Boverket, Livsmedelsverket, och Arbetsmiljöverket.

Radon i luft

Det är många faktorer som påverkar radonhalten i inomhusluft. Hög- och lågtryck, ventilation och temperaturskillnad inom- och utomhus är några av dessa faktorer. Radonhalten är heller inte konstant under dygnet utan kan variera. Därför är långtidsmätningar under en längre tid är mer tillförlitliga. Ju längre du mäter desto säkrare mätning.

För att en mätning av radon i inomhusluft ska ge ett årsmedelvärde (en tillförlitlig mätning) krävs en mättid av minst 60 dagar, och mätningen ska utföras inom eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till 30 april.

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, vid exempelvis husförsäljningar. Det är också vanligt att de används för efterkontroll vid utförd radonsanering (har man fått bidrag för åtgärd kvävs en långtidsmätning vid efterkontroll). Korttidsmätningen ska pågå i minst 7 dagar. Den ger inget årsmedelvärde och är heller ingen tillförlitlig mätning. Den ger endast en indikation på huruvida radonhalterna är höga eller låga i fastigheten.

Mätmetoden

Radonhalter i inomhusluft utförs med s.k. spårfilmsdetektorer som är ungefär lika stora som en snusdosa. Spårfilmsdetektorer är passiva detektorer, vilket betyder att de inte sänder ut någon signal. Faktum är att detektorn helt saknar elektriska komponenter och bara består av plast. De behöver inte heller slås på utan mätningen startas när de tas ut ur den lufttäta aluminiumpåse som de levereras i. Eftersom mätningen inte går att avsluta själv är det viktigt att skicka in detektorerna direkt när mätningen är klar.

Långtidsmätning

Om en mätning i en bostad utförs enligt de rekommendationer som Strålsäkerhetsmyndigheten ger, anges den uppmätta radongashalten för bostad som ett årsmedelvärde. De rekommendationer som då måste följas är att mättid ska vara i minst 60 dagar och att mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april). Dessutom ska en mätning utföras med minst en detektor på varje våningsplan med bostadsrum. Som bostadsrum räknas exempelvis sovrum, vardagsrum, gillestuga eller kök. Tvättstuga, toalett eller dusch räknas inte som bostadsrum. Minst 2 detektorer per bostad är också ett krav. Det fina med att ha ett årsmedelvärde av radonhalten i sin bostad är att det är ett mycket tillförlitligt och jämförbart mått. Dessutom är årsmedelvärde det mått som myndigheterna efterfrågar, t.ex. om man vill söka radonbidrag för att sänka radonhalten. Notera att mätningar i arbetslokaler inte är årsmedelvärdesberättigande men bör ändå utföras på liknande sätt för att ge tillförlitliga värden.

Korttidsmätning

En rådgivande korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp. Man kan ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt (har man fått bidrag för åtgärd kvävs en långtidsmätning vid efterkontroll) eller få en indikation av radonhalten vid köp av fastighet. Mätning ska pågå minst 7 dagar (längre mättid ger säkrare mätvärden). Eftersom radonhalten varierar över tiden inomhus, är resultatet i vissa fall osäkert och bör därför tolkas därefter. Observera att en rådgivande korttidsmätning ALDRIG ger årsmedelvärde. En rådgivande mätning bör alltid följas upp med en långtidsmätning.

Radon i mark

Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov. Vi rekommenderar två till tre markradondetektorer för undersökning av ett enstaka husläge.

Mät inte markradon:

  • Om jordtäcket är tunt. Om man inte kommer till minst 0,7 m, så kommer luften att påverkas av vind och tryck. Man får inte ett representabelt värde.
  • Om man kommer ner till berg. Då behöver en gammamätning göras på berget istället.
  • Om det är tjäle i marken, mätningen blir mycket osäker.
  • Om hålet/gropen är vattenfylld. Vattnet kommer att förhindra att radonet fastnar i detektorn.
  • Om du borrat genom asfalt. Asfalten kommer att fungera som ett lock, halterna i hålet kommer inte att motsvara det verkliga värdet.

Mätning av markradon

Radonhalten i mark mäts med markradondetektorer som grävs ned i marken på ca 1 m djup. Mätningen ska pågå 4-5 dagar. Vi rekommenderar tre markradondetektorer för undersökning av varje specifikt husläge. Vid större bygge rekommenderar vi en detektor per huskropp.